วันพฤหัสบดี, 22 มิถุนายน 2560 11:34

PKRU Channel : บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พัฒนาบุคลิกภาพเรียนรู้ “เทคนิคการแต่งหน้า”

Written by

ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการ ”การพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรสายสนับสนุน” โดยได้รับเกียรติจาก บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ เครื่องสำอาง BSC มาเป็นวิทยากรแนะนำการสอนเทคนิคการแต่งหน้าให้กับบุคลากรสายสนับสนุน
สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งหน้า ให้สามารถนำวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องไปปรับใช้ ซึ่งจะช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดีในการปฏิบัติงานอันถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งนี้บุคลากรสายสนับสนุน มีหน้าที่ในการให้บริการแก่บุคลากรทั้งภายใน และภายนอกองกรค์ ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้ในการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพงานบริการ และเป็นการสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ

Read 1579 times

Media