วันศุกร์, 27 มกราคม 2560 13:51

PKRU Channel : ม.ราชภัฏภูเก็ต จับมือ เชฟรอน พัฒนาครูวิทย์-คณิต สอนสนุกด้วยสะเต็มศึกษา

Written by

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จัดประชุมหารือความร่วมมือโครงการ “Chevron Enjoy Science” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงศ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ดร.เกศรา อมรวุฒิวร ผู้จัดการอาวุโส สถาบันคีนันแห่งเอเชีย นายสมภาค นาคพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ตลอดจน ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนที่อยู่ภายใน จ.ภูเก็ต และ จ.พังงา เข้าร่วม

ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงศ์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาครูและวิชาชีพครู ซึ่งมีคณะครุศาสตร์ที่ผลิตบัณฑิตครู เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สังคม และประเทศ รวมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่น สังคม และประเทศเช่นเดียวกัน โดยได้ดำเนินการตั้งแต่เป็นวิทยาลัยครูภูเก็ต จนถึงเป็นมหาวิทยาลัยในปัจจุบันมีโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ในฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และระนอง รวมถึงโรงเรียนในจังหวัดอื่นๆ ที่มีความต้องการ ดังนั้น การหารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ปีการศึกษา 2560-2562 จะช่วยพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมทั้งสนับสนุนคณาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของคณะครุศาสตร์ ในฐานะการเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงของโครงการฯ รวมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ณ โรงเรียนในเครือข่ายของโครงการฯ เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาครู พัฒนางานด้านวิชาการของสถานศึกษา และเทคนิควิชาชีพ ตลอดจนพัฒนาด้านสะเต็มศึกษา STEM Education (Science Technology Engineering and Mathematics Education) ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และความรู้ด้านคณิตศาสตร์ เพื่อเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต รวมทั้งสามารถพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคตแก่นักเรียนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ” รองคณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าว

Read 1282 times

Media