วันศุกร์, 30 พฤศจิกายน 2561 11:33

PKRU Co Working Space คณะวิทย์ฯ ทดสอบฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้า-เครื่องปรับอากาศ

Written by

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต ศูนย์บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงงาน 21 จ.ภูเก็ต และชมรมรมผู้บริหารงานวิศวกรรม จ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ตลอดจน มีช่างไฟฟ้าและช่างเครื่องปรับอากาศจากสถานประกอบการ เข้าร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติ
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมีนโยบายการเปิดหลักสูตรระยะสั้นให้บริการแก่ประชาชนและนักวิชาชีพต่างๆ โดยเฉพาะสายงานช่างฝีมือไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศซึ่งจำเป็นต้องมีใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพในการปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ฯ เล็งเห็นถึงบทบาทของการให้บริการวิชาการในด้านดังกล่าว จึงเปิดศูนย์บริการฯ โดยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรฝึกอบรมและทดสอบฝีมือแรงงานในด้านดังกล่าว เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ บุคลากร และเครื่องมืออุตสาหกรรมที่พร้อมยกระดับฝีมือแรงงานอุตสาหกรรมใน จ.ภูเก็ต อีกทั้งการดำเนินงานในลักษณะนี้ยังเกิดประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา ที่จะช่วยสร้างเครือข่ายช่างฝีมือแรงงานเพื่อความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ อีกทั้งช่วยสร้างสภาพแวดล้อมรูปแบบ CO Working Space ให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย” อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต

Read 1084 times

Media