วันอังคาร, 15 พฤศจิกายน 2559 16:04

PKRU Channel : “จ๋า ณัฐฐาวีรนุช” เผยเคล็ด (ไม่) ลับ เรื่องมารยาท

Written by

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมฝึกอบรมและประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2559 โดยมี นายดิสัน แหล่ทองคำ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย นายเชิดชัย กลิ่นธงชัย ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม ตลอดจน บุคลากรสายวิชาการ และนักศึกษา เข้าร่วม

สำหรับประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2559 ได้รับเกียรติจาก ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ทองสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และตัวแทนจากสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดภูเก็ต เป็นกรรมการตัดสินการประกวดในครั้งนี้ รวมทั้งมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ มารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย โดย ดร.ณัฐฐาวีรนุช ทองมี วีเจ พิธีกร และนักแสดงชื่อดัง

นายเชิดชัย กลิ่นธงชัย กล่าวว่า “ตลาดแรงงานของธุรกิจโรงแรม เป็นวิชาชีพที่มีการให้บริการแก่ชาวต่างชาติหลากหลายชนชาติ มีการศึกษาเรียนรู้และถ่ายทอดวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน การที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะได้เรียนรู้หลักการมารยาทไทยที่ถูกต้อง จะส่งผลให้นักศึกษาสามารถนำไปปฏิบัติการให้บริการได้อย่างงดงาม อันจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้น ทำให้การเข้าสู่ตลาดงานด้านโรงแรมและการให้บริการ มีทักษะอาชีพที่จำเป็นแล้ว ยังมีทักษะด้านมารยาทและบุคลิกภาพที่ดีอันจะเป็นคุณลักษณะสำคัญของนักบริการ เป็นทักษะชีวิตที่นำไปใช้ได้ตลอดไป” ประธานสาขาวิชาฯ โรงแรม กล่าว

Read 1007 times

Media