วันอังคาร, 14 มิถุนายน 2559 14:23

PKRU Channel : ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยครูภูเก็ต

Written by

สถาปนาวิทยาลัยครู

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยครูภูเก็ต ประจำปี 2559 โดยมี คณะผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เข้าร่วมพิธี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เดิมชื่อ วิทยาลัยครูภูเก็ต ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2514 เพื่อให้การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (2515-2519) และในวันที่ 14 มิถุนายน 2514 ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครู ตาม พ.ร.บ.วิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ต่อมาในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่า “สถาบัน ราชภัฏ” ดังนั้นวิทยาลัยครูภูเก็ต จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏภูเก็ต”และเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ทำให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศ เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย เป็นนิติบุคคล และมีอิสระคล่องตัวในการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นแหล่งความรู้และที่พึ่ง ของท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการศึกษาของประเทศ มีพันธกิจหลักในการสร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างระบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สร้างองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชน ท้องถิ่น ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ยังพระราชทานดวงตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 นำมาเป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยด้วย ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จึงถือวันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959

Read 1022 times

Media