วันพุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2560 10:58

PKRU Channel : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด อบรมหลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการพัสดุ

Written by

ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการพัสดุ” โดยมี นายดิสัน แหล่ทองคำ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรจากคณะ ศูนย์ สำนัก ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายราชัย อัศเวศน์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ประเด็น กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ การปกครองที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย e-marketing e-bidding พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2558 และคำพิพากษาและคำวินิจฉัยที่เกี่ยวกับการพัสดุ
นายดิสัน แหล่ทองคำ รองอธิการบดี กล่าวว่า “เนื่องจากระเบียบและกฎหมายที่ควบคุมการดำเนินงานด้านพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ มีรายละเอียดที่ซับซ้อน และมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดต่างๆ ตามยุคสมัย ทำให้ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบเรื่องงานจัดซื้อจัดจ้าง-พัสดุ อาจมีการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ในบางกรณี ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องอย่างเป็นเอกภาพทั้งมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผน จึงได้จัดอบรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้บุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบจากหน่วยงานภายในรับทราบหลักปฏิบัติราชการที่ดีและถูกต้องเกี่ยวกับงานพัสดุ จากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาด้านงานพัสดุให้กับสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง มาบรรยายข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และตอบข้อข้องใจต่างๆ ในการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้าร่วมอบรม”

Read 1287 times

Media