วันเสาร์, 01 กรกฎาคม 2560 13:09

PKRU Channel : ราชภัฏภูเก็ต จัด “รับน้องอย่างสร้างสรรค์ เทิดไท้องค์ราชัน”

Written by

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ลานกิจกรรมบริเวณด้านข้างอาคารเฉลิมเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ จัด โครงการ “รับน้องอย่างสร้างสรรค์ เทิดไท้องค์ราชัน PKRU 2017” โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนายอับดุลฮาลีม อูมะ นายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2560 ตลอดจน ผู้นำนักศึกษา และนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมอย่างคับคั่ง
นายอับดุลฮาลีม อูมะ นายกองค์การบริหารนักศึกษาฯ กล่าวว่า “กิจกรรมรับน้อง เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นน้องและรุ่นพี่ สามารถที่ปรับตัว และใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ได้อย่างมีความสุข เข้าใจถึงบทบาท กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด ส่งผลให้นักศึกษามีการฝึกฝนตนเองในหลายๆด้าน อาทิ การปรับตัวอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ การรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ตลอดจนการมีจิตสำนึกสาธารณะ ตลอดจนการไม่เกี่ยวข้องยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดให้โทษทุกประเภท เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นจะทำให้สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คือ มีคุณธรรม สู้งาน จิตอาสา
สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีระยะเวลาจำนวนทั้งสิ้นรวม 3 วันคือระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 โดยการจัดกิจกรรมนั้น มีการสอดแทรกองค์ความรู้ในด้านต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วยกิจกรรมบรรยายตามรอยพระราชา  กิจกรรมการบรรยาย หัวข้อ ยาเสพติดครอบงำชีวิตของคุณอยู่รึเปล่า? กิจกรรมบรรยายชีวิตประจำวันกับภาษาอังกฤษ  ตลอดจนกิจกรรมสร้างความรัก และความศรัทธาในการเป็นนักศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นั้นก็คือกิจกรรมลอดซุ้มตราพระราชลัญจกร ซึ่งเป็นตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงได้พระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งมีความหมาย คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” นายกองค์การบริหารนักศึกษาฯ กล่าว.

Read 1411 times

Media