วันศุกร์, 20 มกราคม 2560 14:20

PKRU Channel:สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด อาคารเฉลิมพระเกียรติ

Written by

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 10.10 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายัง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทาน เข็มที่ระลึกพระนามาภิไธยย่อ “ส.ธ.” แก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 100 ราย จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ ทรงปลูกต้นราชพฤกษ์จำนวน 1 ต้นเพื่อเป็นที่ระลึก และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงต่างๆ อาทิ นิทรรศการที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตลอดเวลา 45 ปีแห่งการก่อตั้ง จนถึงปัจจุบันที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพความพร้อมในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ, การแสดงระบำบาบ๋าเพอรานากัน ซึ่งเป็นการแสดงที่ได้รับแนวคิดจากวิถีชีวิตและประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์บาบ๋าเพอรานากันในจังหวัดภูเก็ต และมีลักษณะของทรงผม "ชักอิโบย" อันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของสตรีชาวบาบ๋า,นิทรรศการอาหารพื้นเมืองภูเก็ต เช่น ขนมอาโป๊ง ที่นิยมรับประทานคู่กับชากาแฟยามเช้า มีลักษณะคล้ายขนมถังแตก ,นิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ เครื่องแกงตำมือแม่บ้านท่าหลา และผ้าปาเต๊ะเพ้นท์ลาย ซึ่งผ้าปาเต๊ะเป็นเครื่องแต่งกายประจำท้องถิ่นภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต ,การขับร้องและบรรเลงเพลงจากวงเดอะชาร์ค (THE SHARKS) ซึ่งเป็นกลุ่มศิลปินชาวภูเก็ต ,การแสดงรองเง็ง ภูเก็ต โดยแม่จิ้ว ประมงกิจชาวไทยใหม่ (กลุ่มอุรักลาโว้ย) จากหมู่เกาะสิเหร่ ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงในฝั่งทะเลอันดามันและรองเง็งปัตตานี การแสดงหนังตะลุงโดยศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงมโนราห์ที่ได้มีการส่งเสริมให้แก่เยาวชน เพื่อการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้า และการแสดงลิเกป่า โดยนายตรึก ปลอดฤทธิ์ ศิลปินพื้นบ้านชาวกระบี่ สำหรับอาคารเฉลิมพระเกียรตินั้น จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และได้รับพระราชทานชื่อว่าอาคารเฉลิมพระเกียรติ เป็นอาคารที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญให้แก่นักศึกษาบุคลากรและชุมชน รวมทั้งใช้เป็นศูนย์ภาษา ห้องประชุม และห้องจัดนิทรรศการ ศูนย์หนังสือ ตลอดจนใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน ฝึกอบรม สัมมนาของหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เป็นอาคารสูง 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 76,000 ตารางเมตร

Read 1313 times

Media