วันอังคาร, 28 มีนาคม 2560 11:21

PKRU Channel : บริหารทรัพยากรมนุษย์ แสดงมหกรรมงานบริการวิชาการศิลปวัฒธรรม HR Best Practices 2017

Written by

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ (HRM PKRU) เปิดโครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นไปตามหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ HR Best Practices 2017 และการเสวนาการบริการวิชาการสู่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบูรณาการสู่งานวิจัยและการจัดการเรียนการสอน โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.นพดล จันระวัง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รศ.ประภาศรี อึ่งกุล ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจน ผู้บริหาร นักศึกษา ผู้ประกอบการ ปราชญ์ท้องถิ่นจากกลุ่มจังหวัดอันดามัน และนักศึกษา เข้าร่วม
รศ.ประภาศรี อึ่งกุล กล่าวว่า “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น Human Resources (HR) อีกทั้งเพื่อผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ร่วมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม และมีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความเจริญก้าวหน้า และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมยุคปัจจุบัน ดังนั้น สาขาวิชาฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรม HR Best Practices 2017 ขึ้น เพื่อเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน ในรูปแบบการบูรณาการสู่งานวิจัย และการจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากบ่มเพาะการเรียนรู้ในห้องเรียน ร่วมกับการฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการท้องถิ่น เช่น หนังตะลุง ลิเกป่า อาหารพื้นถิ่น โนราห์ ผ้าปาเต๊ะ รองเง็ง นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน และการนำเสนอผลงานวิจัยด้าน HR ฯลฯ จนได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสามารถนำไปต่อยอดผลงานในมิติอื่นๆ ได้อีกมากมาย” ประธานสาขาวิชา HRM กล่าว

Read 1264 times

Media