วันพฤหัสบดี, 13 กรกฎาคม 2560 09:26

PKRU Channel : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สืบสานประเพณี “ถวายเทียนพรรษา”

Written by

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตองค์การบริหารนักศึกษา ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีถวายเทียนพรรษาประจำปี 2560 โดยมีผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ถวายภัตตาหาร และถวายสังฆทาน อย่างเนื่องแน่น
สำหรับวันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้สืบทอดปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านานจนถึงปัจจุบัน ในช่วงเข้าพรรษา ตั้งแต่ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8 จนถึงขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ระยะเวลา 3 เดือน เป็นช่วงเวลาสำคัญ ที่พระสงฆ์จะได้ศึกษาพระธรรมวินัยมากขึ้น รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากขึ้น ด้วยการได้บำเพ็ญกุศล ศึกษาพระธรรม ปฏิบัติธรรม ทำบุญ รักษาศีลให้จิตใจผ่องใส ซึ่งกิจกรรมที่นิยมปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน คือ การถวายผ้าอาบน้ำฝน สิ่งจำเป็นแก่พระสงฆ์ ถวายภัตตาหาร สังฆทาน เทียนพรรษา สำหรับใช้ส่องสว่างในเวลาปฏิบัติธรรม และเพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสสร้างบุญกุศลร่วมกัน อันจะเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป

Read 1105 times

Media