วันพุธ, 22 มีนาคม 2560 08:43

PKRU Channel : ม.ราชภัฏภูเก็ต ติวเข้มส่วนราชการ-เอกชน เรียนรู้แบบแผนงานพระราชพิธี รัชกาลที่ 10

Written by

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี ในรัชกาลที่ 10” โดยมี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน ผู้บริหาร ตัวแทนส่วนราชการ สถานศึกษา ภาคเอกชน บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสัญญา เจริญพร และนายณุวัฒน์ ชื่นอารมณ์ คณะวิทยากรจากกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ระเบียบแบบแผนปฏิบัติของสำนักพระราชวัง การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธีในรัชกาลที่ 10 แนวปฏิบัติและการใช้คำราชาศัพท์ ในรัชกาลที่ 10 และแนวทางปฏิบัติการจัดพิธีในวันสำคัญที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในรัชกาลที่ 10
ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวว่า “การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี ถือเป็นวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของชาติ ที่สืบทอดมายาวนาน จึงมีความจำเป็นที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามแบบแผนโบราณประเพณีและวัฒนธรรม เช่น วันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น อีกทั้ง ม.ราชภัฏภูเก็ต มีนโยบายในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในทุกๆ ด้าน และให้บริการแก่ชุมชน ดังนั้นสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงจัดการอบรมขึ้นเพื่อนำหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยผู้ปฏิบัติงานผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ของสำนักพระราชวัง มอบองค์ความรู้และแนวทางในการประกอบพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี ในรัชกาลที่ 10 แก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชนในภูเก็ต ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นแบบแผนเดียวกัน ทั้งยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้อื่นต่อไป”

Read 958 times

Media