วันพฤหัสบดี, 26 มกราคม 2560 10:43

PKRU Channel : เพิ่มพูนทักษะวิจัยแบบผสานวิธี ส่งเสริมอาจารย์สร้างงานวิจัยสังคมศาสตร์เพื่อท้องถิ่น

Written by

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสานวิธี (Mixed Method Research)” โดยมี ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย บุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมอบรม  สำหรับการอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม จากมหาวิทยาลัยศิลปากร บรรยายให้ความรู้ตลอดการอบรม ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ในการใช้เทคนิค Mixed Method Research ซึ่งเป็นการผสานวิธีคิดและระเบียบวิธีเชิงปริมาณและคุณภาพ ใช้การสังเกตุและร่วมกิจกรรมในพื้นที่ การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะๆ จากนักวิจัยและภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการทำวิจัยในด้านสังคมศาสตร์ หากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสามารถนำหลักการวิจัยดังกล่าวมาใช้ในการทำงานจะช่วยให้ผู้วิจัยผลิตผลงานวิชาการได้อย่างเต็มศักยภาพอันจะส่งผลถึงการนำงานวิจัยเหล่านั้นไปต่อยอดเพื่อสร้างองค์ความรู้ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นอันดามัน

Read 1184 times

Media