วันพุธ, 15 มิถุนายน 2559 15:09

PKRU Channal : ระดมนักวิชาการ ปั้นสินค้าชุมชนภูเก็ต โดดเด่นทั้ง Product และ Package

Written by

บรรจุภัณฑ์

ระดมนักวิชาการ ปั้นสินค้าชุมชนภูเก็ต โดดเด่นทั้ง Product และ Package
ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2559 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Product & Package)” โดยมี ผศ.ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏภูเก็ต นายกิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ นายฤธรรมรง ปลัดสงคราม ประธานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ นายประดิษฐ์ สุวลักษณ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรม จ.ภูเก็ต ตลอดจน คณาจารย์ และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต
นายฤธรรมรง ปลัดสงคราม กล่าวว่า “จัดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม ด้านการผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากเป็นองค์ประกอบสำคัญในการปลุกปั้นให้ Product มีความน่าสนใจ และแตกต่าง เพราะปัจจุบันผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นภูเก็ต มีความหลากหลาย ทั้งประเภทอาหาร-เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับ ฯลฯ แต่ส่วนใหญ่ยังขาดการออกแบบตราสัญลักษณ์ ฉลาก และบรรจุภัณฑ์ ให้มีความโดดเด่นเพียงพอ ซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาไปสู่เป้าหมาย ด้วยปัจจัยเหล่านี้สาขาวิชาฯ ซึ่งได้ทำงานร่วมกับท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงานในการพัฒนา Product และ Package สินค้าในท้องถิ่นจำนวนมาก จนประสบความสำเร็จสามารถส่งออกไปแข่งขันในตลาดผู้บริโภค ดังนั้น การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใหม่ ให้ได้รับมุมมอง องค์ความรู้ และทักษะ นำกลับไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่การแข่งขันในเชิงธุรกิจ และตรงกับความต้องการของผู้บริโภค อย่างมั่งคง และยั่งยืน โดยการอบรมมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านต่างๆ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ กลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ การดีไซน์บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับสินค้า การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ การผลิตอาหารแปรรูปในภาชนะพร้อมจำหน่ายที่ถูกต้อง (GMP) และมาตรฐาน Barcode และ QR Code สำหรับสินค้าอุตสาหกรรม” ประธานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ กล่าว
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959

Read 1279 times

Media