วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2560 14:37

PKRU Channel: Phuket College of International Tourism ผนึกประเทศอาเซียน รับแนวคิดท่องเที่ยวชุมชน

Written by

ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket College of International Tourism PCIT) ร่วมกับ จังหวัดภูเก็ต จัดงานประชุมและนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวชุมชนนานาชาติ ครั้งที่ 1 P-CBT 2017 The 1st International Conference & Exhibition on Community Based Tourism in Phuket โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการ จังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาการคณบดี วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ตลอดจน ตัวแทนจากแวดวงการท่องเที่ยวชุมชนในท้องถิ่นและจาก 10 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศไทย เข้าร่วม ในการนี้ได้มีการแสดงปาฐกถาหัวข้อ การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน โดย Keynote Speech ได้แก่ ศ.ดร.ยาซูโอะ โอเฮ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์อาหารและทรัพยากรมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น และนายฌอร์น แพลนตัล ผู้อำนวยการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและประสบการณ์องค์กร โรงแรม JW Marriott Phuket Resort & Spa รวมทั้ง ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช นำเสนอประเด็นและสถานการณ์การท่องเที่ยวชุมชนภูเก็ต
ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “P-CBT 2017 เป็นการประชุมและนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวชุมชนครั้งแรกในระดับนานาชาติ สำหรับจังหวัดภูเก็ตมีแหล่งท่องเที่ยวมีศิลปวัฒนธรรม เช่น เมืองเก่า ที่มีความโดดเด่นของศิลปะการก่อสร้างแบบชิโน-โปรตุกีส มีวัดและสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของเมือง การประกอบอาชีพด้านการเกษตรและมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ แต่ด้วยปัญหาด้านความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว ที่เกี่ยวกับข้อมูลการบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวไม่ได้ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวที่เป็นลักษณะธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชุมชน
และศิลปะหัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากปัญหาดังกล่าวนี้จึงได้จัดงานในครั้งนี้ขึ้น โดยเชิญ Keynote Speech จากนานาชาติร่วมปาฐกถาและเสวนาประเด็นการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น ‘การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน’ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ การเสวนาประเด็นและสถานการณ์ปัจจุบันด้านการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ต การนำเสนอแนวทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศในภูมิภาคอาเซียน การนำเสนอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ต การจัดนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ต และการศึกษาเยี่ยมชมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในชุมชนต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในระดับนานาชาติทางด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมทั้งเผยแพร่ชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในระดับสากล สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในระดับนานาชาติที่จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือในระยะยาวต่อไป”

Read 1430 times

Media