วันศุกร์, 15 กันยายน 2560 07:54

PKRU Channel : บริหารทรัพย์ฯ ร่วมเครือข่ายผู้สูงอายุภูเก็ต จัด สวัสดิการสังคม “สูงวัย” แบบมีส่วนร่วม

Written by

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ จัด “โครงการบริหารจัดการสวัสดิการสังคมแบบมีส่วนร่วมสำหรับผู้สูงอายุ” ในการนี้มี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย บุคลากร หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน นักศึกษา ตลอดจน ประชาชนผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม
รศ.ประภาศรี อึ่งกุล ในฐานะของผู้ศึกษาวิจัย กล่าวถึงประเด็นศึกษาสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ว่า “สถานการณ์ประชากรสูงวัย จ.ภูเก็ต พบว่า อำเภอเมือง มีประชากรสูงอายุ ร้อยละ 10.23 อำเภอถลาง ร้อยละ 9.66 และอำเภอกะทู้ ร้อยละ 5.63 ข้อมูล ณ กันยายน 2558 พบว่า ตำบลรัษฎา มีผู้สูงอายุลงทะเบียน 3,063 คน ตำบลราไวย์ ลงทะเบียน 1,231 คน ตำบลวิชิต ประมาณ 4,000 คน การบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุของ 3 ตำบลนี้ มีกองทุนสวัสดิการชุมชนที่จัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินงานช่วยเหลือ มีชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์สามวัยสายใยรัก มีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นต้น มีความเป็นชุมชนแบบสังคมเมือง มีการจ้างงานหลากหลาย เป็นแหล่งที่ประชากรในพื้นที่และนอกพื้นที่เข้ามาหางานทำ ผลที่เกิดจากสภาวการณ์ดังกล่าวมีการนำครอบครัวมาพำนักด้วย ซึ่งรวมไปถึงผู้สูงอายุ
ทั้งนี้คณะวิจัย มุ่งเน้นให้เกิดการเชื่อมโยงการดำเนินงาน มีการบูรณาการ บริหารจัดการด้านงาน เงิน และคน ตามความเหมาะสมของบริบทเป็นสำคัญ มีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เกิดการจัดการความรู้ร่วมกัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการลดข้อจำกัด อุปสรรคในการดำเนินงาน ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มการเข้าถึงโอกาสและการเข้าถึงสิทธิแก่กลุ่มผู้สูงอายุ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
จึงได้จัดโครงการขึ้นเพื่อขยายผลการวิจัยสู่แนวทางปฏิบัติโดยอาศัยข้อมูลจากทุกภาคส่วน” คณบดีคณะวิทยาการจัดการกล่าว

Read 1244 times

Media