วันพุธ, 20 กันยายน 2560 07:29

PKRU Channel : รับไฮซีซั่น ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ราชภัฏภูเก็ต เปิดตลาดนัดแรงงานอาเซียน ด้านโรงแรมและที่พัก

Written by

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRUBI) จัดกิจกรรม “ตลาดนัดแรงงานอาเซียน 2017 ด้านโรงแรมและที่พัก” ในโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษา และเพิ่มองค์ความรู้เฉพาะด้านให้กับ 32 ตำแหน่งงานในอาชีพการท่องเที่ยวและบริการ ตามข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement for Tourism Professionals : ASEAN MRA-TP) โดยมี ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย นางสาวขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้จัดการ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ บุคลากร นักศึกษา ประชาชน ร่วมด้วยตัวแทนจาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต สมาคมธุรกิจโรงแรมภาคใต้ ชมรม HR โรงแรม จ.ภูเก็ต และผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวร่วมเปิดบูธรับสมัครงานอย่างเนืองแน่น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช กล่าวว่า “กิจกรรมตลาดนัดแรงงานอาเซียน 2017 ด้านโรงแรมและที่พัก เป็นโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษา และเพิ่มองค์ความรู้เฉพาะด้านให้กับ 32 ตำแหน่งงานในอาชีพการท่องเที่ยวและบริการ ตามข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณบูรณาการจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งความสำคัญของบุคลากรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดย 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญ คือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีทักษะภาษาและองค์ความรู้เฉพาะด้าน สอดคล้องกับทิศทางบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่มุ่งเน้นการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ให้บริการทางวิชาการในด้านการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพคน

Read 864 times

Media