วันพฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2561 10:24

PKRU Channel : ราชภัฏภูเก็ต สร้างชื่อ สภากาชาดไทย ยกย่องเป็นองค์กรเด่นจัดหาโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

Written by

เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฏร์ธานี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทรงเป็นองค์ประธานในการพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ประจำปี 2559-2560 ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 11 รวม 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี รวม 776 คน เพื่อแสดงความขอบคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิต และผู้บริจาคโลหิต ซึ่งเป็นผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวของภาคใต้และเป็นหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตและผู้บริจาคโลหิต ผ่านการขับเคลื่อนของงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผ่านพลังของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยการจัดกิจกรรม กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ จากกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะนักศึกษาจิตอาสาของมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา ได้พัฒนาสู่การเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมระดับท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานระดับประเทศ โดย สภากาชาดไทย ได้มอบประกาศเกียรติคุณ ยกย่องว่าเป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอ (เป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวของภาคใต้ที่ได้รับ)

Read 1103 times

Media