วันพฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2561 14:02

PKRU Channel : PKRU Green University “ราชภัฏสวยด้วยมือเรา”

Written by

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ วงเวียนภิรมย์รัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “ราชภัฏสวยด้วยมือเรา” โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานเปิด ร่วมด้วย นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.สุนันทา คันธานนท์ ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ตลอดจนนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) และภาคปกติ(เสาร์-อาทิตย์) ทุกชั้นปี เข้าร่วม
ดร.สุนันทา คันธานนท์ กล่าวว่า “การจัดกิจกรรม “ราชภัฏสวยด้วยมือเรา” ในครั้งนี้เป็นการให้นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนทั้งภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) และภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ทุกชั้นปี ตลอดจนนักศึกษารายวิชาสังคมวิวรรธน์ มีความตระหนักในการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด และมีความเป็นจิตอาสาในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อที่จะให้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยมีความสะอาดเรียบร้อย มีบรรยากาศที่น่าเรียน และเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจกรรมในครั้งนี้จะทำให้นักศึกษารู้จักการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น เกิดการพัฒนาตนเองสร้างทักษะการทำงานร่วมกัน รวมถึงการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยสามารถนำไปปรับใช้กับสังคมและท้องถิ่นต่อไปได้ในอนาคต” ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน กล่าว.
ด้านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกล่าวว่า “การทำกิจกรรมในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ดีทั้ง สุขภาวอนามัย ความสวยงาม และทำให้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่เหมาะกับการเรียนการสอน ซึ่งต้องขอขอบคุณสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และนักศึกษาทุกชั้นปีที่ได้เสียสละแรงกายแรงใจ โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตของเรานั้น เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยหวังว่าจากจุดเล็กๆจุดนี้ จะขยายวงกว้างไปสู่ ระดับคณะ และร่วมมือกันทั้งมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต”

Read 907 times

Media