วันศุกร์, 31 สิงหาคม 2561 08:08

PKRU Channel : ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัด “อบรมฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฝั่งจังหวัดอันดามัน”

Written by

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดโครงการ “มหาวิทยาลัยประชาชน” โดยธนาคารออมสินร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาตามภูมิภาคทั่วประเทศในการเป็นเครือข่ายจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้แนวคิด “ความรู้สู่อาชีพ พร้อมเงินทุน” เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ นำทักษะไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน เลิกพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ และร่วมกันผลักดันการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน ในพื้นที่ ยกระดับรายได้ รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ซึ่งรองรับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ ตามพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบดูแล ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ฝั่งอันดามันประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ โดยมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 650 คน

สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ลงนามความร่วมมือกับธนาคารออมสินในการขับเคลื่อนมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 9 มกราคม 2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการ “มหาวิทยาลัยประชาชน”  ในการนี้สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  เป็นหน่วยงานดูโครงการและจัดทำหลักสูตรฝึกอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายใน ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร ศิลปะพวงกุญแจที่ระลึก,ศิลปะผ้ามัดย้อม,การทำ Block Screen,การปลูกผักลิ้นห่าน,การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และการผลิตสบู่จากสมุนไพรในท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมหลักสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อการค้า,การแปรรูปอาหาร และถนอมอาหารเพื่อการค้าปลีก Street Food/Food Truck โดยการดำเนินงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ในการให้บริการความรู้และทักษะอาชีพให้กับคนในท้องถิ่น สามารถสร้างอาชีพและรายได้เสริมเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อคนทุกเพศทุกวัย นอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาทั่วไป ด้วยองค์ความรู้และทักษะความสามารถของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เชื่อมั่นว่าจะสามารถจัดกิจกรรมให้บริการแก่ท้องถิ่นได้อีกหลากหลายศาสตร์ตามความต้องการของท้องถิ่นในอนาคตต่อไป

Read 698 times

Media