วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2559 08:22

PKRU Channel : ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรม "การทบทวนแผนและจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 20 ปี"

Written by

ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนและจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี" โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ-สายสนับสนุน เข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดนัย เทียนพุฒ กรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารระดับกลาง สถาบันพระปกเกล้า และกรรมการหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นวิทยากรถ่ายทอดแนวคิด และหลักการการจัดทำแผนเพื่อการพัฒนา PKRU > Moving Forward 2040
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวว่า "การจัดอบรมในครั้งนี้ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การทำให้คนไทยมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงคุณภาพการศึกษาของประเทศ สร้างรายได้ระดับสูงให้กับประชาชน และมีระบบเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการแข่งขันในระดับสากล จากนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล ทำให้ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในฐานะของสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับปริญญาเอก แห่งเดียวในภูมิภาคอันดามัน จำเป็นต้องเตรียมการจัดทำแผนเพื่อการพัฒนาสำหรับอนาคต ที่มีสาระสำคัญสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศชาติ และยังคงมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนในแบบฉบับของราชภัฏภูเก็ต ที่ดำเนินงานเพื่อให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น” รองอธิการบดีฯ กล่าว

Read 1088 times

Media