วันเสาร์, 24 มีนาคม 2561 09:52

PKRU Channel : องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต”

Written by

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2561 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ด้วยมีพระราชประสงค์ให้ราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงแก่ท้องถิ่น และมีการบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พลเรือตรี เจริญพล คุ้มราศี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ตลอดจนคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาให้การต้อนรับ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้กำหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวนั้น อยู่ในยุทธศาสตร์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ที่เรียกว่า Reprofile ในการดำเนินงาน มีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และระดมสมองร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการบุคลากรสังกัด รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก เพื่อเป็นกระจกสะท้อนแนวคิดและข้อมูลอันเป็นประโยชน์ กลั่นกรองออกมาเป็นแผนยุทธศาสตร์ Reprofile ระยะ 15 ปี ที่เน้นการผลิตบัณฑิตและออกแบบหลักสูตรที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง ได้แก่ การผลิตครู การส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ การเกษตรและอาหาร และการพัฒนาผู้ประกอบการ ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี ระหว่างปีพุทธศักราช 2560 ถึง 2579 และยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันที่กำหนดไว้ว่า “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร”

สำหรับในช่วงบ่าย องคมนตรีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การผลิตเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏภูเก็ต ที่ได้รับองค์ความรู้และการสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการวิชาการและสร้างผลงานอย่างเป็นที่ประจักษ์ในท้องถิ่น ทั้งนี้จากการผลักดันและสนับสนุนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แก่หมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ แห่งนี้ ด้วยการน้อมนำพระราโชบายรัชกาลที่ 10 ในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ประชาชนในพื้นที่ จนสามารถยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ โดยได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระดับอยู่ดีกินดี ในปี 2554 และเมื่อปี 2557 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ต นับเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดและการเพาะเห็ด ที่สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน นำพาท้องถิ่นให้เจริญ พร้อมเดินหน้าประเทศเข้าสู่สังคม 4.0

Read 868 times

Media