วันศุกร์, 15 ธันวาคม 2560 14:43

PKRU Channel : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน

Written by

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมวิชาการ             การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน”  โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.กุลวรา  สุวรรณพิมล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตลอดจน คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และนักวิจัย เข้าร่วม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ  หัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน”
ผศ.ดร.กุลวรา  สุวรรณพิมล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า “การจัดประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ นำเสนองานวิจัยทางการศึกษาและผลงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งมีคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาการศึกษา สังคม  และชุมชน  กระตุ้นให้คณาจารย์นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัยอันจะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งเพื่อรวบรวมบทความทางวิชาการในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยให้เกิดขึ้นระหว่างนักวิจัย  นักวิชาการ สถาบันการศึกษา  ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  รวมไปถึงการพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา
สำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการนำเสนอด้วยวาจา  และการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์  โดยมีสาขาที่ร่วมแสดงผลงานวิจัยคือ สาขาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       และสาขาสังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ  ทั้งนี้มีผู้ส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอทั้งสิ้น 121 บทความจาก คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโท  ปริญญาเอก และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมนำเสนอ” ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าว.

Read 985 times

Media