วันพุธ, 21 ธันวาคม 2559 10:37

PKRU Channel : ม.ราชภัฏภูเก็ต จัด "การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8"

Written by

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8 หัวข้อ “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนสู่โลกาภิวัฒน์” โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้บริหาร บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้การจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันสมองของชาติ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “สำหรับการวิจัยถือเป็นพันธกิจที่สำคัญของสถาบันอุดมการศึกษา ในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น งานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยนั้น จะต้องตอบสนองความต้องการ ในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาให้สังคมท้องถิ่น รวมทั้งการวิจัยสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และทันสมัยให้กับคณาจารย์ สามารถนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอน นำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะสอดคล้องกับที่สังคมหรือตลาดต้องการ การจัดประชุมนำเสนอการวิจัยในวันนี้ เป็นกลยุทธ์สำคัญในการส่งเสริมการวิจัยของนักวิจัย เป็นแหล่งสำหรับเผยแพร่งานวิจัย รวมทั้งเป็นโอกาสดี ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการวิจัยในรูปแบบที่หลากหลาย ระหว่างนักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป”
ด้าน ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า “การจัดโครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนองานวิจัยทางการศึกษา ซึ่งมีคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ เพื่อพัฒนาการศึกษา สังคม และชุมชน กระตุ้นให้คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย
อันจะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อรวบรวมบทความทางวิชาการ ในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัย ให้เกิดขึ้นระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมไปถึงการพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา การจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัย ในรูปแบบการนำเสนอด้วยวาจา และการนำเสนอในรูปแบบของโปสเตอร์ ซึ่งมีสาขาผลงานวิจัย ประกอบด้วย สาขาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาสังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ มีผู้ส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอทั้งสิ้น 147 บทความ ประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และประชาชนทั่วไป”

Read 1145 times

Media