วันจันทร์, 13 มีนาคม 2560 11:05

PKRU Channel : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต(ฝ่ายปฐมวัย) จัด “สาธิตสัมพันธ์”

Written by

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ โรงละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝ่ายปฐมวัย) จัดงานสาธิตสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในการนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา วิริยมานุวงศ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและมอบมอบวุฒิบัตรแก่เด็กนักเรียน ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีพร ณ นคร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝ่ายปฐมวัย) คณาจารย์ นักศึกษา นักเรียน ตลอดจน พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าร่วม
ผศ.ทวีพร ณ นคร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย กล่าวว่า “หลักการสำคัญที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝ่ายปฐมวัย) ดำเนินการมาโดยตลอด คือ การเตรียมความพร้อมเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มุ่งให้เด็กๆ มีความพร้อมเป็นผู้กล้าคิด กล้าทำ และตื่นตัวที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างเบิกบานแจ่มใสตลอดเวลา ซึ่งในแต่ละปีมีผู้ปกครองจำนวนมากไว้วางใจให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝ่ายปฐมวัย) ได้สร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับเด็ก นับได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ที่จะทำให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต สำหรับปีการศึกษา 2559 นี้ มีเด็กนักเรียนสำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 47 คน ผ่านประสบการณ์และพร้อมที่จะก้าวไปเริ่มการศึกษาขั้นต้นของชีวิตในระดับประถมต่อไป วันนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมแสดงความชื่นชมยินดีกับความสำเร็จให้กับเด็กนักเรียนทุกคนเพื่อความสุข และความภาคภูมิใจให้กับครอบครัว และตัวเด็กๆ เอง อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่เด็กนักเรียนจะได้แสดงความสามารถให้พ่อแม่ ผู้ปกครองได้ชื่นชม ตลอดจนยังได้เห็นศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งเป็นครูพี่เลี้ยง ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้เล่าเรียนมา นำมาใช้ในการสอนเด็กนักเรียน อีกช่องทางหนึ่งด้วย”

Read 2241 times

Media