วันจันทร์, 20 สิงหาคม 2561 15:02

PKRU Channel : ม.ราชภัฏภูเก็ต จัด “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 31”

Written by

ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  จัดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานจำนวนมาก
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า   “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม โดยการสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ที่ทรงเริ่มต้นประวัติศาสตร์การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย และการน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงอุทิศพระสติปัญญาศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนำมาพัฒนาชาติในด้านต่างๆและเพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียน นักศึกษา ครู ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต จึงได้ร่วมกันจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้น ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภายใต้หัวข้อ " จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม"
โดยภายในงานมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย นิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย นิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 การเสวนาความรู้ด้านดาราศาสตร์   การสาธิตสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ไม่ยากอย่างที่คิด นิทรรศการวิชาการของหลักสูตรต่างๆภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลอดทั้งนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน นอกจากนี้ยังมีการประกวดการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การแข่งขันประดิษฐ์เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดภาพวาดตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันทางการพูดและโต้วาที การแข่งขันตอบปัญหาทางดาราศาสตร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนภายในจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมาก” รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าว.

Read 980 times

Media