วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2560 15:25

PKRU Channel : คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฎภูเก็ต เปิดโลกทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์ แก่ นักเรียน จังหวัดภูเก็ต

Written by

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4”  โดยมี ผศ.ดร.สายธาร ทองพร้อม รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ครู และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภายในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมอย่างคับคั่ง

ผศ.ดร.สายธาร ทองพร้อม รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “ทางคณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนา และฝึกทักษะกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์ วิทายาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่เด็กนักเรียน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนหรือชีวิตประจำวัน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวนั้น คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 109 คน โดยคาดว่าเด็กนักเรียนจะได้รับความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาในโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถที่จะฝึกและพัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ทางด้าน คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ และเคมี และนำมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา พร้อมเปิดโลกทัศน์รับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอีกทั้งคณะครูที่ติดตามดูแลเด็กนักเรียนจะได้รับรูปแบบ เทคนิคและวิธีการสอนเพื่อนำไปพัฒนาการสอนต่อไป”รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าว.

Read 1202 times

Media