วันศุกร์, 26 ตุลาคม 2561 15:57

PKRU Channel : ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมศูนย์สังคีตศิลป์ รวมตัวกวีปากกาทอง ชวนนักศึกษาสร้างสรรค์วรรณศิลป์

Written by

ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จัดเวทีเสวนาสร้างสรรค์วรรณศิลป์ กวีปากกาทอง ประจำปี 2561 โดยมี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นายสมชาย พิกุลทอง ประธานเขต ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาภูเก็ตและพังงา นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ตลอดจน บุคลากร นักศึกษา สื่อมวลชน และผู้สนใจในแวดวงกวีนิพนธ์ เข้าร่วมรับฟังการเสวนาจากยอดนักกวีแห่งยุค ได้แก่ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (ศิลปินแห่งชาติ) เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ กวีซีไรต์ ดร.อภิชาติ ดำดี และเสน่ห์ วงษ์กำแหง
การเสวนาดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับ “ศูนย์สังคีตศิลป์ฯ จัดขึ้นเพื่อให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้และร่วมสืบสานการประพันธ์ประเภทร้อยกรองของไทย ซึ่งมิได้เป็นเพียงศิลปะที่เต็มไปด้วยความงดงามทางภาษา หากยังเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน เป็นงานประพันธ์ที่มีความไพเราะ โดยมีคำคล้องจองและเสียงสูงต่ำเป็นท่วงทำนอง ทำให้มีเสน่ห์น่าอ่าน ซึ่งช่วยจูงใจให้คนอ่านหนังสือสามารถจดจำเนื้อความได้ทุกถ้อยคำสำนวน อีกทั้งผู้จัดงานได้ร่วมมือมหาวิทยาลัยจัดเวทีในครั้งนี้ขึ้นตามเจตนารมณ์ที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาส เรียนรู้ ซาบซึ้ง สร้างสรรค์ และสืบสาน บทประพันธ์ ที่มีเอกลักษณ์การใช้ภาษาไทยที่งดงาม ทั้งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่ต้องได้รับการส่งเสริมให้ดำรงคงอยู่ต่อไป ในการเสวนา กวีปากกาทอง นักศึกษาจะได้รับความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับประพันธ์บทร้อยกรอง จากวิทยากร ที่ประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติ กวีซีไรต์ กวีท้องถิ่น และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์อันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาที่สนใจการสร้างสรรค์และสืบสานงานเขียนรวมถึงมีโอกาสก้าวสู่การเป็นนักกวีรุ่นใหม่ต่อไป”

Read 885 times

Media