วันพฤหัสบดี, 06 กรกฎาคม 2560 15:19

PKRU Channel : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด “พิธีไหว้ครูดนตรีไทย”

Written by

ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี 2559 โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ดร.ณัชพล หะหวัง อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย) ตลอดจน คณาจารย์ ครูดนตรีไทย นักเรียน นักศึกษา ประชาชนจากจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วม ณ โรงละคร ม.ราชภัฏภูเก็ต สำหรับกิจกรรมทั้ง 2 วันประกอบไปด้วยพิธีไหว้ครู-ครอบครู พิธีเจริญพระพุทธมนต์ บรรเลงดนตรีถวายมือ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อนันต์ สบฤกษ์ จากสถาบันวิจัยภาษาเเละวัฒนธรรมเอเชียเป็นผู้ประกอบอัญเชิญเทพแห่งครู ครูปัธยาย ครูบาอาจารย์ทางดนตรี สู่มณฑลพิธี รวมถึงพิธีเจิมเศียรครู และเครื่องดนตรีไทย
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อไหว้ครูดนตรีไทย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่คนไทยยึดถือปฏิบัติมาแต่ครั้งโบราณกาล แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ที่คอยประสิทธิประสาทวิชา หรือเป็นการฝากตัวเป็นศิษย์ก่อนที่จะเริ่มเรียนดนตรี ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลและอวยชัยให้แก่นักดนตรีไทยทุกคน ทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถทางดนตรีไทย และร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันเป็นสิริมงคลนี้ให้มีสืบต่อไป

Read 1287 times

Media