วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2560 14:15

PKRU Channel : ราชภัฏภูเก็ต หลอมรวมใจร้องเพลงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

Written by

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ วงเวียนภิรมย์รัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม “ร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันครบรอบ 100 ปี พระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)” พร้อมกันทั้งประเทศ ในการนี้ มี ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็น “ธงชาติไทย” และเป็นวันครบรอบ 100 ปี พระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)
สำหรับวิวัฒนาการของธงชาติไทย จากในอดีตประเทศไทยเคยใช้ธงชาติในหลายรูปแบบ แต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์เริ่มตั้งแต่ก่อน ปีพุทธศักราช 2325 ประเทศไทยเคยใช้ธงพื้นแดงเป็นสัญลักษณ์ เพื่อติดต่อการค้าตั้งแต่สมัยอยุธยา จากนั้นวิวัฒนาการของธงชาติไทยเริ่มเปลี่ยนรูปแบบมาจนถึงปีพุทธศักราช 2394 เริ่มใช้ช้าง สัตว์คู่บ้านคู่เมืองมาเป็นสัญลักษณ์ จนกระทั่งปีพุทธศักราช 2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2460 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 โดยเรียกว่า “ธงไตรรงค์” ซึ่งการพระราชทานธงชาติไทย สะท้อนถึงความเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ทั้งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

Read 1051 times

Media