วันอังคาร, 27 มีนาคม 2561 12:15

PKRU Channel : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ถ่ายทอดแนวปฏิบัติงานพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี ครั้งที่ 4

Written by

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมแคแสด 2 ชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธีและศาสนพิธี ครั้งที่ 4” โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเข้าร่วม ในการนี้ได้รับเกียรติจากพระมหาราชครูพิธีวิสุทธิคุณ หัวหน้าพราหมณ์ สังกัดกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง และประธานพระครูพราหมณ์ นายจำลอง ยิ่งนึก ผอ.กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง และนายณุวัฒน์ ชื่นอารมณ์ เจ้าพนักงานในพระองค์ ชำนาญการ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ระเบียบปฏิบัติที่เป็นแบบแผนอย่างถูกต้อง นอกจากนั้นในช่วงเช้ามี การประกอบพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศและสิ่งเคารพสักการะประจำมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวว่า ”การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี ครั้งที่ 4 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนำไปใช้ในการปฏิบัติได้ถูกต้องตามแผนการปฏิบัติ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งสิ้น 68 หน่วยงาน”  ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าว.
ด้าน ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม ให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม มุ่งเน้นผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลที่ตอบโจทย์ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ให้ความร่วมมือกับทุกองค์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาท้องถิ่นทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาครูในพื้นที่รับผิดชอบ คือ กลุ่มจังหวัดอันดามัน เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ กลุ่มจังหวัดอันดามัน รวมทั้งความร่วมมือด้านการศึกษาในการรับนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี” รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าว.

Read 1072 times

Media