วันศุกร์, 15 กันยายน 2560 14:45

PKRU Channel : AgriTech PKRU เปิดโลกเกษตรท่องเที่ยว MOU พันธมิตรเสริมแกร่ง “Vanich Farm”

Written by

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 นายสุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Agricultural Technology PKRU) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (MOU) ร่วมกับ นายอภิรักษ์ วานิช ประธานกรรมการไร่วาณิช (Vanich Farm) โดยมี นายรังสิมันตุ์ กิ่งแก้ว คณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรจากไร่วาณิช ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ไร่วาณิช ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว จะทำให้คณะเทคโนโลยีการเกษตร สามารถใช้พื้นที่ของไร่วาณิช ซึ่งเป็นสถานที่เกษตรเพื่อการท่องเที่ยวแนวหน้าของจังหวัด และมีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ช่วยในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เช่น การฝึกปฏิบัติงาน การทดสอบจัดนำเที่ยว รวมถึงการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร อีกทั้ง คณะเทคโนโลยีการเกษตรจะส่งบุคลากรให้บริการวิชาการและเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านพืชสวนและภูมิทัศน์ ตลอดจนการสนับสนุนทางด้านวิทยาการอาหารแก่ผลิตภัณฑ์ของไร่วาณิช โดยการ MOU ดังกล่าว จะช่วยเปิดพื้นที่การเรียนรู้ในโลกธุรกิจการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษาได้สร้างเสริมประสบการณ์ และให้บุคลากรมีเวทีบริการวิชาการเพื่อพัฒนาธุรกิจท้องถิ่นด้วยหลักเทคโนโลยีการเกษตร

Read 1183 times

Media